przypomnij hasło
   
 
Szeroka oferta odzieży reklamowej
Poniższe „Warunki zamówienia” regulują zasady współpracy pomiędzy Firmą Handlowo Usługową APLA Karol Suder, zwaną dalej FHU APLA, a osobą prawną, osobą fizyczną (w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą) lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.

§1 Zamówienie


1. Serwis internetowy www.apla,krakow jest własnością FHU APLA i służy sprzedaży artykułów ze zdobieniem.
2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia on-line za pomocą serwisu internetowego FHU APLA, lub poprzez pocztę e-mail na adres: biuro@apla.krakow.pl.
3. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością FHU APLA do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
4. W ramach jednego zamówienia FHU APLA wykonuje bezpłatnie maksymalnie trzy wizualizacje graficzne produktu ze zdobieniem, które wysyła Zamawiającemu drogą elektroniczną.
5. Po dokonaniu ostatecznej akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego, FHU APLA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności, błędy, literówki itp. w zaakceptowanym projekcie - reklamacji w tym zakresie nie uwzględnia się.
6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili potwierdzenia e-mailem wizualizacji przez Zamawiającego i dokonania wpłaty zaliczki w sytuacjach tego wymagających.
7. W szczególnych przypadkach (np. brak asortymentu u dostawcy, nieuregulowane należności wobec FHU APLA przez Zamawiającego itp.) FHU APLA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
8. W przypadku anulowania zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od FHU APLA, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 70% wartości zamówienia brutto.
9. Ze względu na to, iż właściwości zamawianych towarów są każdorazowo określane przez Zamawiającego i na ich podstawie FHU APLA realizuje zindywidualizowane zamówienia, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu towaru - art. 10 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
10. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej (e-faktur), o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).
11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Zamawiający zapoznał się z niniejszymi „Warunkami zamówienia” i akceptuje wszystkie postanowienia.

§2 Ceny


1. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym FHU APLA są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

§3 Dostawa


1. Możliwe są następujące formy odbioru zamówionego towaru: odbiór osobisty w siedzibie FHU APLA lub wysyłka towaru za pośrednictwem firm wysyłkowych. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie lub odmowy przyjęcia całkowity koszt zwrotu i powtórnej wysyłki pokrywa Zamawiający.
2. W przypadku przedpłaty, towar wysyłany jest Zamawiającemu po zaksięgowaniu wpłaty na koncie FHU APLA.
3. Biorąc pod uwagę specyfikę procesu produkcji FHU APLA zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów. Jednocześnie FHU APLA zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wyprodukowany towar pokrywał się z zamówieniem.
4. FHU APLA ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży reklamowej. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10% zamówionej ilości towaru.
5. Zamówione produkty są dostarczone w opakowaniu zbiorczym lub za dodatkową opłatą ustaloną wcześniej z Zamawiającym w opakowaniu jednostkowym.

§4 Płatności


1. Przy pierwszych trzech zamówieniach obowiązuje przedpłata na konto lub płatność gotówką przy odbiorze. Kolejne transakcje będą rozliczane 14 dniowym terminem płatności (nie dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej).
2. W przypadku zamówienia wyrobu ze zdobieniem, FHU APLA zastrzega sobie możliwość uzależnienia przystąpienia do wykonania umowy od wpłacenia zaliczki na poczet przyszłych zobowiązań finansowych.
3. Za każdy dzień opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci FHU APLA odsetki w wysokości ustawowej od wartości zamówienia brutto.

§5 Zasady sprzedaży artykułów ze zdobieniem


1. Kolory nadruków powinny być zdefiniowane przez Zamawiającego według skali wzornika Pantone. W przeciwnym wypadku dobrany kolor będzie zbliżony optycznie i może odbiegać od oryginału.
2. FHU APLA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru na zdjęciach w serwisie internetowym, a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.
4. Istnieje możliwość wykonania próbnych nadruków po wcześniejszym uzgodnieniu ceny z przedstawicielem FHU APLA. Wiąże się to z pokryciem przez Zamawiającego kosztów przygotowania matryc.
5. FHU APLA nie wykonuje bezpłatnych projektów i wizualizacji przed złożeniem zamówienia.
6. FHU APLA udziela gwarancji na wytrzymałość wykonanego zdobienia na okres 5 lat, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Uszkodzenia mechaniczne leżące po stronie Zamawiającego nie podlegają gwarancji.

§6 Projekt graficzny


1. Specyfikacja prawidłowo przygotowanego pliku graficznego typu wektorowego.
 • Format pliku cdr (Corel Draw do wersji 13-X3) lub pdf, eps, ai (zapisane w formie prawidłowo otwieralnej w programie Corel Draw X3).
 • Czcionki zamienione na krzywe.
 • Brak zaimportowanych lub osadzonych skanów lub elementów bitmapowych.
 • Wyłączone nadrukowania wypełnienia i konturu.
 • Przy większej ilości elementów w pliku powinny być one zgrupowane lub połączone według kolorów nadruku. Każdy kolor nadruku - odzielna grupa lub jeden element.
 • Kontury zamienione w obiekty.
 • Najcieńsza drukowalna linia - 0,4 mm.
2. Specyfikacja prawidłowo przygotowanego pliku graficznego typu rastrowego (dotyczy tylko nadruku na niektórych produktach w opcji full kolor lub odcieniu szarości).
 • Format pliku psd, tif, bmp.
 • Wielkość projektu w skali 1:1.
 • Rozdzielczość min. 300 dpi.
 • Tryb kolorów RGB (skala szarości w przypadku nadruków w odcieniu szarości).
 • Najcieńsza drukowalna linia - 0,4 mm.
3. W przypadku gdy dostarczone pliki graficzne nie spełniają podanych specyfikacji, FHU APLA ma prawo do doliczenia opłaty wg aktualnej stawki za godzinę pracy studia graficznego.

§7 Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące jakości otrzymanej przesyłki powinny być przekazywane w formie pisemnej pocztą elektroniczną najpóźniej do 3 dni licząc od dnia jej otrzymania. W przypadku, jeżeli przedmiotem reklamacji jest uszkodzenie towaru podczas transportu, a przesyłka w momencie jej otrzymania zawierała oznaki uszkodzenia lub otwierania, warunkiem przyjęcia reklamacji jest sporządzenie przez Zamawiającego protokołu i potwierdzenia tego faktu przez kuriera firmy doręczającej przesyłkę. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.
2. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.
3. Zamawiający, wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacji, ma obowiązek udostępnienia FHU APLA reklamowanego towaru celem potwierdzenia wady. Zamawiający powinien odesłać na swój koszt towar objęty reklamacją wraz z fakturą zakupową do siedziby FHU APLA, w przypadku uznania reklamacji koszty związane z odesłaniem towaru Zamawiającemu pokrywa FHU APLA. FHU APLA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od daty jej pisemnego zgłoszenia.
4. W razie uznania reklamacji za zasadną, reklamowana ilość sztuk zostanie naprawiona przez FHU APLA, a jeśli nie będzie to możliwe, Zamawiający otrzyma zwrot gotówki.

§8 Prawa autorskie


1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez FHU APLA produktów w materiałach reklamowych, promocyjnych, stronie www FHU APLA, oraz jako próbek możliwości technicznych FHU APLA co do jakości wykonywanych usług.
2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
3. Pliki graficzne, klisze i matryce użyte do tłoczenia lub druku pozostają własnością FHU APLA. Jednocześnie FHU APLA zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.

§9 Postanowienia końcowe


1. FHU APLA zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień „Warunków zamówienia” w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych „Warunkach zamówienia” stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Dane adresowe

Nazwa rejestracyjna: Firma Handlowo Usługowa "APLA" Karol Suder
Adres: Byszyce 27, 32-020 Wieliczka
NIP: 683-186-00-85
REGON: 120334923
Numer konta bankowego: 63 1140 2004 0000 3902 4397 6292 (BRE BANK SA)


Dane serwera dla Klientów

adres: ftp://apla.krakow.pl (należy wpisać w pasku adresu w eksploratorze windows)
nazwa użytkownika: nadruki@apla.krakow.pl
hasło: 123456

zadzwoń do nas: 12 452 25 26

biuro@apla.krakow.pl

tel.:...................12 311 02 44

Myślenice, Kazimierza Wielkiego 58

mapka dojazdowa